(s) lierade med extremisterna? (2)

HamasEfter två SIDAN 4-artiklar i Expressen följde en intressant E-brevväxling med Broderskapsrörelsen, som nu fortsätter och avslutas.

20 Oktober – Socialdemokrati lierar sig med extremisterna?
From: ”Peter Weiderud” <PWD@wcc-coe.org>
Sent: Thursday, October 20, 2005 12:46 PM

Subject: Re: Socialdemokrati lierar sig med extremisterna?

Bäste NN,

Tack för Ditt intresse att fortsätta diskussionen i en mycket viktig fråga. Vad diskussionen handlar om är ytterst när dialog och samtal är nödvändigt och konstruktivt, och när den enda möjligheten som återstår är att bryta samtal, ta avstånd och fördöma. När är toleransen en tillgång och när kan den bli en belastning. Och än viktigare, hur kan vi med hjälp av en kritisk tolerans återföra tilltron till demokratiska metoder till människor som av olika skäl börjat tvivla.

På detta finns självklart inga enkla svar, vilket gör värdet av diskussion så stort. Du lyfter i ditt svar fram en mening i mitt svar. Men det finns också en annan del i svaret som pekar på denna balans:

”Marginalisering och utanförskap är en av extremismens grogrunder. Om vi alltför svepande undviker eller vägrar föra dialog med oliktänkande, finns alltså risken för att vi medverkar till extremism, snarare än motverkar den. I dialogen är det samtidigt viktigt att vara tydlig var vi själva står, och självklart kan dialog inte föras med personer eller grupper som är beredda att använda våld mot oskyldiga för att nå sina politiska syften eller på annat sätt fastnat i politisk extremism…. Broderskapsrörelsen har ingen annan uppfattningen än att de som hotat imam Moussa med våld för hans förkunnelse mot våld kallas med rätta för extremister.”

Jag och Broderskapsrörelsen tar självklart kraftfullt avstånd från all hets och hat mot andra folkgrupper. Däremot anser vi att Salam Karams artikel (Expressen 9/9) är ett exempel på hur begreppet extremism blir för vid och t o m svepande.

Med vänlig hälsning

Peter Weiderud
Ordförande
Broderskapsrörelsen

— — —

4 december – Socialdemokrati lierar sig med extremisterna?

Från: NN 04/12/2005 04:10 PM

Bäste Peter Weiderud

Tack för Ditt intressanta svar. Jag svarar också delvis i ett öppet brev till Mariam Sherifay med anledning av kassetter i Stockholms moské.

Jag finner att en del av dina formuleringar kan tolkas på olika sätt. Du frågar ”när en tolerans kan bli en belastning”. Jag kan svara, att när ni bjuder Hamas aktivist till Sverige, så är detta en belastning.

Du skriver också om ”kritisk tolerans”, men någon kritisk hållning mot palestinier har jag aldrig sett hos Broderskapsrörelse, åtminstone vad gäller den neonazistiska inställning till judar som t.ex. Hamas har.

Du säger: ”Och än viktigare, hur kan vi med hjälp av en kritisk tolerans återföra tilltron till demokratiska metoder till människor som av olika skäl börjat tvivla.”

Min fråga är: Hur kan du återföra tro på någonting som vederbörande aldrig trott på? Du kan inte mena att militant islamistisk ideologi någonsin hade tilltro till demokratiska metoder. Dess uppfattning om det vad vi kallar för demokrati är lika föraktfull som avsaknad av tro på människornas jämlikhet och lika värde.

Vilka är de skäl som du anser motiverar islamistiska aktivisters ”tvivel”? Motiverar ”tvivel” hat, intolerans, förakt för mänskligt liv och dödandet av andra människor?

Min fars föräldrar försvann i Auschwitz och min mammas föräldrar blev skjutna av tyskar vid det dike som de grävde själva i Brzesko-Biala i Polen. Men varken mina föräldrar eller jag själv har någonsin tvivlat på demokrati eller förnuftets seger över barbariet.

Denna känsla har jag kvar, trots att många i Väst, inklusive Sverige, har blundat för krigsförbrytelser mot den civila befolkningen i Israel, och i vissa fall helt enkelt har ställt sig på mördarnas sida.

Det viktigaste är kunskapen, och det första steget i kampen mot extremismen skulle kunna vara översättning till svenska av Hamasprogrammet.

Vänliga hälsningar
NN

— — —

5 december – Socialdemokrati lierar sig med extremisterna?

From: ”Peter Weiderud” <PWD@wcc-coe.org>
Sent: Monday, December 05, 2005 8:38 AM

Tack NN för dina frågor

Jag anar att du syftar på den medverkan som var i ett seminarium om Islam och demokrati nyligen. Jag bifogar därför det svar som jag och Magdalena Seiffert skrev på några frågor om detta.

”Fredrik Malm och Makan Afshinnejad frå Liberala Ungdomsförbundet respektive Liberala studenter beskyllde på DN Debatt i lördags den seminarieserie om Islam och demokrati, som Broderskapsrörelsen, S-studenterna, den muslimska studentorganisationen, och Sveriges Muslimska råd genomfört på en rad universitetsorter under den senaste månaden, för att försvara terrorism.

Syftet med projektet är att få till stånd en sund dialog om islam och dess förhållande till demokrati. De senaste veckornas händelser Frankrike har visat vad utanförskap, brist på kontakt och dialog kan leda till. I vår seminarieserie har 16 föreläsare gett många och skiftande bidrag till samtalet om islam och demokrati.

Marginalisering och utanförskap är en av extremismens grogrunder. Om vi alltför svepande undviker eller vägrar föra dialog med oliktänkande, finns alltså risken för att vi medverkar till extremism, snarare än motverkar den. I dialogen är det samtidigt viktigt att vara tydlig var vi själva står, och självklart inte använda dialog för att försvara personer eller grupper som är beredda att använda våld mot oskyldiga för att nå sina politiska syften eller på annat sätt fastnat i politisk extremism.

I det avslutande seminariet i Stockholm medverkade Mattias Gardell, religionshistoriker, Lamia Elamri, lärare och också ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och Dr Azzam Tamimi från The Institute of Islamic Political Thought i London.

Azzam Tamimi är en välkänd företrädare för den tolkning av islam som växer fram i ett euro-islamiskt perspektiv. De kan sägas arbeta med frågan att förena islamiskt tänkande med den erfarenhet som finns hos unga muslimer med hela sin uppväxt i Europa.

Malm och Afshinnejad citerar, utan källangivelser och sammanhang, uttalanden från Tamimi om våldet i Mellanösternkonflikten. Vi tar givetvis avstånd från dem. Vi ser allt våld mot civilia för politiska syften som helt oförsvarligt. Att entydigt ta avstånd från självmordsbombningar eller andra terrorhandlingar är nödvändigt. Men det är också viktigt att samtidigt arbeta med våldets bakgrund och orsaker, utan att för den skull acceptera någon form av folkrättsliga övergrepp, från vare sig stater eller ickestatliga aktörer. Och då kan dialog behöva föras även mellan de med olika åsikter. Detta gäller inte minst för att stoppa våldspiralen i Mellanösternkonflikten.

Azzam Tamimi är brittisk medborgare, men född palestinier. Han deltar flitigt i kulturdebatten i Storbritannien och har samarbetat både med brittiska regeringen och EU Ministerråd. Vi blev därför häpna när Malm och Afshinnejad samma dag som seminariet hålls kräver att Tamimis medverkan skall stoppas och uppmanar åhörare till polisanmälan om Tamimi trots får tillfälle att tala.

Vi uppfattar att Malm/Afshinnejads artikel inte är annat än ett populistiskt försök att slå politiskt mynt av främlingsrädsla och invandrarfientliga stämningar. Folkpartiet inledde ett sådant försök i förra valrörelsen, och nu följer de unga liberalerna upp med särskilt fokus på att exploatera islamofobi.

Vi har från båda våra organisationer haft goda historiska erfarenheter av samarbete med liberala ungdomar, för bättre biståndspolitik, generösare flyktingpolitik och ett samhälle som är mer tolerant mot det nya och annorlunda.

Det är därför med sorg vi tar del av Malms och Afsinnejads intolerans. Det behövs mer och inte mindre politisk dialog mellan och med muslimer och kristna, både i Sverige och globalt. Detta för att komma tillrätta med missuppfattningar och vrångbilder, för att bidra till integration i samhälle och politik, och för att göra religiösa ledare medvetna om hur deras agerande får politiska konsekvenser.

Eller för att ta hjälp av Vaclav Havel, den tjeckiska dissidenten som blev president, att sätta ord på det politiska vägvalet mellan den snäva och kortsiktiga politiska självtillräckligheten och nödvändigheten att också se andra perspektiv:

”Vi lever i en värld där våra öden är mer knutna till varandra än någonsin förut, i en enda planetär civilisation. Det är samtidigt en värld med många kulturer som alltmer motsätter sig en civilisationernas förening. Detta alltigenom farliga tillstånd måste vi förändra. Endast ur en nyfödd känsla av globalt ansvar kan växa ett system av instrument att möta alla hot som mänskligheten själv har skapat.. Ett stilla liv på randen av en vulkan är illusoriskt. I dagens värld angår allt alla.”

Magdalena Streijffert
Ordförande s-studenter
Peter Weiderud
Ordförande Broderskapsrörelsen”

Låt mig till sist säga att det ytterst handlar om en politisk avvägning, när man för dialog, och när man stänger allt och fördömer. Jag förstår på dina frågor att du och jag – som förmodligen har helt gemensam värdebas vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter – utifrån våra olika erfarenheter kommer till olika svar på den frågan.

Jag var i början av 1980-talet generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen och medverkade till att ta ett beslut att välkomna Olof Palmes initiativ att bjuda in Arafat till Sverige, och därmed erkänna honom som Palestiniernas företrädare.

Detta var ett kontroversiellt beslut och vi förlorade många medlemmar. Men det var rätt beslut eftersom det var början till en fredsprocess och även PLO:s erkännande av Israel. Vi fick många av medlemmarna tillbaka, men också nya.

Jag tackar dig för detta samtal och hoppas att vi kan mötas vid tillfälle för att utbyta tankar.

Med vänlig hälsning
Peter Weiderud

— — —

EFTER kommunikationen mellan Broderskapsrörelsen och NN återstår till sist frågan:

Är (s) lierat med extremister? Om det är så vad får det för konsekvenser för oliktänkande? Hur pass eniga är det socialdemokratiska partiet och Broderskapsrörelsen om gränserna mellan demokrati och extremister?

Red.

Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: