Folke Bernadotteakademin och antiisraelisk verksamhet

PÅ NATIONALDAGEN inleddes ett palestinskt seminarium på Sjöviks folkhögskola med stöd av bl.a. den statliga myndigheten Folke Bernadotteakademin. Med anledning av detta framförs till generaldirektör Landerholm ett antal frågor från FiM:s ordf Oded Meiri.

Till/

Generaldirektör
Henrik Landerholm
Folke Bernadotteakademin

Skall staten stödja antiisraelisk verksamhet?

Judar för Israelisk Palestinsk Fred, Palestinska föreningen Stockholm, Palestinagrupperna i Sverige, Studieförbundet Bilda, Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen och Södra Dalarnas FN-förening är alla antiisraeliska organisationer. Dessa organiserar ett antiisraeliskt seminarium: Varför ska vi tro att hoppet kan leva i Palestina-Israel?
Som föredragshållare bjuds flera erkända antiisraeler som t.ex. Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige, Dror Feiler, Judar för Israelisk Palestinsk Fred, Mohammed Omer Saleh Al-Moghayer, prisbelönt journalist från Gaza.

I annonsen finns följande:

Seminariet genomförs med stöd av Folke Bernadotteakademin.

Våra frågor är:

1) Hur mycket pengar från Folke Bernadotteakademin anslås till detta seminarium?

2) Ni måste känna till att Palestinagrupperna i Sverige bedriver antiisraelisk verksamhet. Är det statens uppgift att finansiera antiisraelisk verksamhet?

3) Har styrelsen för Folke Bernadotteakademin godkänt anslaget?

Oded Meiri

ordf FiM

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Date: Mon, 9 Jun 2008 11:20:20 +0200
From: Henrik.Landerholm@folkebernadotteacademy.se
To: odedmeiri@hotmail.com
CC: Joel.Ahlberg@folkebernadotteacademy.se; Anna.Stromqvist@folkebernadotteacademy.se

Till

Oded Meiri
odedmeiri@hotmail.com

Hej
Jag har semester men mailar svaret från Generaldiröktören för Folke Bernadotteakademin .
Oded

Tack för ditt mejl. Du ställer i detta tre frågor kring ett specifikt bidrag som Folke Bernadottekademin lämnat. Jag lämnar svar nedan.

1) Hur mycket pengar från Folke Bernadotte Akademin anslås till detta seminarium?

Svar: Stiftelsen fick 160 000 för att arrangera seminariet.

2) Ni måste känna till att Palestinagrupperna i Sverige bedriver antiisraelisk verksamhet. Är det statens uppgift att finansiera antiisraelisk verksamhet?

Svar: Stiftelsen Sjöviks folkhögskola är arrangör för ett två dagars seminarium mellan den 6 och 8 juni med titeln ”Därför lever hoppet i Palestina och Israel” som handlar om civila samhällets roll som en väg ut ur militära lösningar. Representanter från både den israeliska och palestinska sidan medverkar.

Folke Bernadotteakademin tar inte ställning varken för eller emot arrangemanget eller de synpunkter som där framförs av deltagarna. Föreskrifterna för akademins bidragsgivning bifogas.

3) Har styrelsen för Folke Bernadotte Akademin godkänt anslaget?

Svar: Folke Bernadotteakademin har ingen styrelse utan myndighetschefen – generaldirektören – belutar ensam i dessa ärenden efter förslag från myndighetens referensgrupp.

Mer information om hur bidragsgivningen går till kan du hitta på vår hemsida http://www.folkebernadotteacademy.se

Med vänlig hälsning

Henrik Landerholm
Generaldirektör


BILAGA
Folke Bernadotteakademins Föreskrifter

Dnr: 082-112-2007

Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Allmänna föreskrifter

1 § Statligt stöd enligt dessa riktlinjer lämnas, i mån av tillgång till medel, för information och studier om global och europeisk säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling som innefattar:
— nedrustning och ickespridning,
–konflikthantering med betoning på förebyggande insatser och annan fredsfrämjande verksamhet, eller
–andra säkerhetspolitiska ämnen inom ramen för ett vidgat säkerhetspolitiskt synsätt.
Från den 1 januari 2005 kan stöd till projektbidrag även lämnas, i mån av tillgång till medel, från biståndsanslaget. Bidragen skall avse projekt avseende information och studier som påvisar det ömsesidiga sambandet mellan säkerhet och utveckling, med inriktning på utvecklingsländer och utvecklingsrelaterade problem. Bidraget för detta ändamål skall vidare avse verksamhet som är förenlig med OECD DAC:s kriterier för klassificering av utvecklingssamarbete.
Stödet skall främja verksamhet som är av allmänt intresse och som har god spridningseffekt.

2 § Frågor om stöd avgörs av Folke Bernadotteakademins generaldirektör efter yttrande av en referensgrupp, som utses av myndigheten.

3 § Ett beslut att lämna stöd kan förenas med villkor som närmare anger ändamålet med stödet eller med andra villkor. Den som åsidosätter ett sådant villkor eller använder erhållna bidrag för annat ändamål än som angetts i ansökan eller som inte följer riktlinjerna är skyldig att betala tillbaka vad som mottagits.

4 § Stöd lämnas i form av projektbidrag eller verksamhetsstöd.

Projektbidrag

Förutsättningar för beviljande av projektbidrag

5 § Projektbidrag kan ges till sådana svenska organisationer och stiftelser som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 §. En mottagare som får verksamhetsstöd kan även uppbära projektbidrag, om det finns särskilda skäl för det.

6 § Bidraget skall avse i huvudsak enstaka, i tiden avgränsade studier eller informationsaktiviteter, såsom materialproduktion, kurser, seminarier, konferenser, möten och utställningar.

7 § Bidraget skall endast utgöra ett stöd till verksamheten. Erhållna medel ska täcka projektets kostnader och ej organisationens fasta kostnader. Kostnader för administration i Sverige får inte överstiga 5% av det sökta bidraget.

8 § Bidrag lämnas inte till projekt som redan genomförts eller påbörjats när ansökan görs. Bidrag lämnas inte heller till en organisation eller stiftelse som brister i redovisning enligt dessa riktlinjer av tidigare erhållna medel.

Ansökan om projektbidrag

9 § Ansökningar om projektbidrag kan lämnas till Folke Bernadotteakademin vid två ansökningstillfällen per budgetår. Ansökningstillfällena annonseras i dagspressen. Projekt som beviljas anslag måste påbörjas under den sexmånads period som följer på beslutet.
Projektbidrag fördelas två gånger om året, i januari och juni.

10 § Ansökan skall göras på en blankett som Folke Bernadotteakademin tillhandahåller. Den skall vara Akademin tillhanda senast den dag som anges i annonsen.
Ansökan skall innehålla en preciserad projekt- och målbeskrivning, en tidsplan samt en detaljerad budget som redovisar eventuella andra finansieringskällor.
Till ansökan skall fogas registeruppgifter, stadgar, vidimerade protokollutdrag som anger firmatecknare samt verksamhets- och revisionsberättelse. Medlemstidning eller andra dokument som belyser organisationens syfte och verksamhet kan även bifogas.
Om den sökande organisationen även uppbär eller ansöker om verksamhetsstöd enligt dessa riktlinjer skall projektbidragsansökan, i enlighet med 5 §, ange de särskilda skäl som organisationen anser medföra rätt att uppbära projektbidrag.

11 § Om en ansökan kommer in för sent eller om den är bristfällig och en uppmaning att avhjälpa bristerna inte följs får ansökan avvisas. Endast om det finns särskilda skäl prövas ansökningar om projektbidrag som kommit in efter ett ordinarie ansökningstillfälle.

Redovisning av projektbidrag

12 § Eventuellt oförbrukade medel skall återbetalas till Folke Bernadotteakademin då bidraget redovisas enligt 15 §.

13 § Den som tagit emot bidrag skall lämna slutredovisning till Folke Bernadotteakademin på blankett som Akademin tillhandahåller. Slutrapport skall lämnas senast tre månader efter det att projektet avslutats. Om projektet enligt ansökan skall pågå under
mer än tolv månader skall lägesrapport lämnas var sjätte månad om inte annat anges vid bidragets beviljande.
Redovisningen skall överskådligt visa hur det beviljade bidraget utnyttjats och innehålla uppgift om genomförda aktiviteter samt en utvärdering av insatsernas effekter. Kostnadsslag och utfall i relation till projektansökan skall redovisas tillsammans med de effekter och resultat som bidraget medverkat till. Slutredovisningen skall ange i vilken utsträckning projektets syften uppnåtts.
Redovisningen skall vara granskad och styrkt med intyg av organisationens revisor och vara avgiven på en särskild redovisningsblankett som Folke Bernadotteakademin tillhandahåller. Om bidraget överstiger mer än tre gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall granskning utföras och intyget lämnas av auktoriserad revisor.

14 § Räkenskaper och övriga handlingar som rör verksamheten skall hållas tillgängliga för Folke Bernadotteakademin.

Verksamhetsstöd

Förutsättningar för beviljande av verksamhetsstöd

15 § Verksamhetsstöd kan lämnas till sådana svenska ideella organisationer och stiftelser som har en vald styrelse, stadgar och revisorer och som sedan minst två år i betydande omfattning bedriver sådan verksamhet som avses i 1 §.

16 § Vid prövning av en ansökan om verksamhetsstöd skall följande omständigheter beaktas:
• organisationens mål, verksamhet och prioriteringar,
• om organisationen får annat statligt stöd,
• verksamhetens spridningseffekter och allmänna intresse inom och utanför organisationen,
• medlemsengagemang,
• resurser och kompetens inom relevanta områden,
• rikstäckning med regionala eller lokala avdelningar,
• planering, utvärdering, redovisning och rapportering avseende erhållna medel.

17 § Stöd lämnas inte till en organisation eller stiftelse som brister i redovisning enligt dessa riktlinjer av tidigare erhållna medel.

Ansökan om verksamhetsstöd

18 § Ansökan om verksamhetsstöd skall göras hos Folke Bernadotteakademin efter utlysning i dagspressen under hösten före det år för vilket stöd begärs. Ansökan skall göras på en blankett som Folke Bernadotteakademin tillhandahåller.
Följande handlingar skall bifogas ansökan:
• gällande stadgar,
• verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning,
• revisionsberättelse,
• en verksamhetsplan för påföljande budgetår,
• preliminär budget för påföljande budgetår,
• senaste årsmötesprotokoll,
• vidimerat protokollutdrag som anger behörig firmatecknare.
Den ekonomiska redovisningen skall bestå av en resultat- och balansräkning över organisationens hela budget som granskats av en av organisationen utsedd revisor. Av resultaträkningens intäktsredovisning skall samtliga bidragsgivare framgå.
Om en ansökan kommer in för sent eller om den är bristfällig och en uppmaning att avhjälpa bristerna inte följs, får ansökan avvisas.

Redovisning av verksamhetsstöd

19 § Räkenskaper och andra handlingar om organisationen och dess verksamhet skall hållas tillgängliga för Folke Bernadotteakademin.

20 § Mottagare av verksamhetsstöd skall senast den 15 september varje år lämna en rapport till Folke Bernadotteakademin om föregående budgetårs verksamhet. Rapporten skall göras på blankett som Folke Bernadotteakademin tillhandahåller och innehålla en resultat- och balansräkning som granskats av en av organisationen utsedd revisor, en redogörelse för hur organisationens verksamhet utfallit i förhållande till den planerade inriktningen och en kort analys av utvecklingen i verksamheten.

Om verksamhetsstödet överstiger mer än fem gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall granskningen av redovisningen göras av auktoriserad revisor. ::

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Politiken

Etiketter: , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: