UD:s svar på frågor om Palestinabiståndet

Svar från UD 080619

:: UTRIKESDEPARTEMENTET svarar (080619) via dep.sekr. Maria Velasco Ullenhag på frågor som ställts från FiM. Se: Carl Bildt och Gunilla Carlsson om biståndsmedel till Palestina (29/5 2008) FRÅGOR ställda till utrikesminister Carl Bildt (m) och biståndsminister Gunilla Carlsson (m) med anledning av biståndet till Palestina.

FÖR SYNPUNKTER och reflektioner om Sveriges biståndspolitik till palestinierna: Se Kommentarer efter UD-texten.

2008-06-19

Till/
FiM-bloggen

Red.

Från/
Utrikesdepartementet

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten
Maria Velasco Ullenhag

Svar på fråga om biståndet till palestinierna

Tack för er e-post från den 29 maj 2008 till utrikesministern och biståndsministern. Jag har blivit ombedd att besvara brevet i deras ställe.

När det gäller kontrollåtgärder ska biståndet planeras och genomföras med beaktande av EU:s lagstiftning om sanktioner mot terrorism. Direkt eller indirekt tillhandahållande av ekonomiska tillgångar och finansiella tjänster till en organisation som omfattas av sanktionerna (såsom Hamas eller PFLP) är förbjudet enligt gällande EG-lagstiftning och straffbelagt i svensk lag. Svenskt bistånd kan därför endast kanaliseras direkt till särskilt utvalda insatser, under noggrann kontroll och uppföljning från svenskt/internationellt håll, i syfte att säkerställa att pengarna går till avsett ändamål. Sida har i uppgift att se till att dessa kontrollåtgärder genomförs.

Det svenska biståndet till palestinierna är omfattande och består av två delar, utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. En stor del av utvecklingsbiståndet går till projekt för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och palestinskt statsbyggande. En del går till hälsa och undervisning, en del till infrastrukturprojekt. En betydande del av stödet kanaliseras via EU och FN-organ eller andra internationella insatser. Exempelvis stöder Sverige en EU-insats för att bygga upp den palestinska civilpolisen, EU POL COPPS, och den internationella observatörsmissionen Temporary International Presence in Hebron.

I det humanitära biståndet ingår ett kärnbidrag till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, som tillhandahåller grundläggande samhällsservice, och vid behov akut humanitär hjälp, till 4,5 miljoner registrerade palestinska flyktingar på de palestinska områdena och i Libanon, Syrien och Jordanien. Kärnbidraget uppgår till 252 miljoner kronor under 2008. När det gäller omfattningen på stödet under de närmaste åren, ligger ramarna för utvecklingsbiståndet på mellan 215 och 235 miljoner kronor per år (2008-2010). Utöver detta ligger det humanitära biståndet, som behovsprövas efter situationen på marken. Det humanitära imperativet och grundprinciperna för humanitärt stöd – humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende – är vägledande för det behovsbaserade humanitära biståndet. En betydande del av det humanitära biståndet kanaliseras via FN:s konsoliderade appell, s.k. Consolidated Appeal Process, CAP, men stöd utgår också till svenska och internationella organisationer samt till Internationella rödakorsrörelsen.

Förutom de rättsliga krav som Sverige har att förhålla sig till enligt EG-rätt och svensk rätt när det gäller att förhindra ekonomiskt stöd till organisationer som är föremål för sanktioner mot terrorism, ställs också krav på kontinuerlig kontroll och uppföljning. Sida ska också i dialogen med den palestinska myndigheten och andra organisationer ta upp frågor om korruption.

En demokratisk palestinsk stat är det slutliga målet för Sverige, EU, det internationella samfundet och inte minst för palestinierna själva, vilket inte minst blir tydligt i den palestinska reform- och utvecklingsplanen, där målsättningen är en framtida palestinsk stat som är en stabil demokrati, med religionsfrihet, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Demokratifrågor, särskilt i samband med palestinskt statsbyggande, lyfts fram särskilt i den strategi för Västbanken och Gaza som för närvarande utarbetas av UD och Sida.

De tydliga krav som Carl Bildt nämner är krav både på Israel och den palestinska myndigheten. EU:s och Sveriges fredsansträngningar syftar till en av parterna framförhandlad tvåstatslösning, baserad på 1967 års gränser och relevanta säkerhetsrådsresolutioner. Båda parterna har ansvar för att fredsprocessen ska kunna bli framgångsrik. Båda parter måste också uppfylla de krav som folkrätten, den internationella humanitära rätten och tidigare framförhandlade avtal ställer på dem.

Maria Velasco Ullenhag

— — — — — — — — — — —

K O M M E N T A R E R sänds med fördel till Red och kan komma att publiceras här nedan:

HARRY HARRYSSON skriver:
Jag har just läst på Fred i Mellanöstern, ett svar från svenska UD angående biståndet till palestinaaraberna. Började tänka.

Jag ser att Sverige ger 252 miljoner kr till UNRWA för 2008. Antalet officiella arabiska flyktingar som åtnjuter denna summa är ca 4.500.000 enligt UD.

Man kan grovt uppskatta att Sverige under 60 år givit motsvarande monetära värde. Vad blir det? Uh – bortåt 12.000.000.000 kronor.

(…) UNRWA:s kassa för 2006 innehöll ca $350.000.000.000 De har inte löst problemen för en enda flykting genom att göra denna person till icke-flykting.

UNHCR som LÖSER problemen och har förvandlat 50 miljoner flyktingar till icke-flyktingar, har en budget som är ca 3 gånger större.

USA har äntligen officiellt upptäckt att där kom fler judiska flyktingar från arabländerna än de ovannämnda arabiska flyktingarna, som har tagits om hand av UNRWA forever. Hur mycket har FN och Sverige gjort för att hjälpa dessa? FN vet åtminstone, vet UD?

Gå till Israel i Sverige och läs hela kommentaren: Hur utvecklas Mellanöstern? Publ. 080623 17:53::

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Politiken

Etiketter: , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: