Tar TT avstånd från alla former av terror?

En person som vill förbli anonym har gjort en mycket intressant undersökning:

På bloggar, hemsidor och i debattartiklar framförs allt oftare att TT brister i sin rapportering när det gäller terrorism i allmänhet och terrorism i Mellanöstern i synnerhet. ”Dryga hundratalet journalister ser till att svenska massmedier kan lita till TT som en säker nyhetskälla” heter det på TT:s hemsida. Men hur säker nyhetskälla är egentligen TT?

För att reda ut hur det är med den saken gjordes en förutsättningslös undersökning av TT:s sätt att förhålla sig till två terrororganisationer, Hamas och al-Qaida, som båda är uppförda på EU:s och USA:s terrorlista.

Genom att räkna hur ofta Hamas respektive al-Qaida utpekas av TT som terrororganisationer kan man få en uppskattning på hur TT förhåller sig till de båda organisationerna.

Vid en genomgång av 768 TT-artiklar där al-Qaida nämnts under de senaste tre åren utpekas al-Qaida som terrororganisation i 44% av fallen. Jämförelsevis utpekades Hamas som terrororganisation endast i 1% av 609 TT-artiklar där Hamas omnämnts under samma tidsperiod.

Att förklara TT:s olika förhållningssätt till de båda terrororganisationerna kan man endast spekulera i, men skillnaden är signifikant och konsistent över tiden.

Hamas och al-Qaida

Terrororganisationer beskrivs ofta med att de använder våld mot civilpersoner eller civila institutioner för att skapa skräck eller politisk instabilitet och därigenom nå ett politiskt eller religiöst syfte (Wikipedia).

Hamas ligger bakom många självmordsbomber mot civila i Israel (länk.)

Hamas är även ansvarig för beskjutningen från Gaza mot södra Israel med s k Qassam-raketer. Sedan Israel utrymde de judiska bosättningarna i Gaza och Hamas tog över området under juni 2007 har ca 2500 raketer och granatkastarprojektiler avfyrats mot samhällen i södra Israel (länk). Hamas klassas som terrororganisation av bland annat USA, Kanada, Israel och EU (länk)

Hamas långsiktiga mål är att ersätta staten Israel med en islamisk stat omfattande nuvarande Israel, Västbanken och Gaza. Denna stat ska enligt Hamas stadgar tillåta de palestinska flyktingarna att återvända (länk 1 och 2).

Al-Qaida klassas som en terrororganisation av de flesta länder och stater världen över, inklusive EU, USA, Kanada, Australien och FN. Al-Qaidas mål är att upprätta ett muslimskt kalifat och bekämpa det utländska inflytandet i muslimska stater. Al-Qaida anser att en judisk-kristen allians konspirerar för att krossa islam och att dödandet av civila är rättfärdigat i deras kamp (källa: Wikipedia).

Kritik mot TT

Det har framförts kritik mot TT för att vara obalanserade i mellanösternfrågan och ta parti för palestinierna (på b la bloggen http://tt-kritik.blogspot.com, och https://fredimellanostern.wordpress.com). Ett vanligt tema i kritiken är att TT inte tillräckligt tydligt tar avstånd från palestinska terrororganisationer. Om TT verkligen accepterar att Hamas är en terrororganisation bör detta även avspeglas i TT:s artiklar, exempelvis genom att Hamas utpekas av TT som en terrororganisation eller att dess anhängare benämns som terrorister och att de dåd de utför benämns terrordåd osv.

För att gå till botten med denna fråga undersöktes TT telegram i databasen Presstext under loppet av de senaste tre åren, mellan mars 2005 till mars 2008, och reslutaten jämfördes med TT:s behandling av al-Qaida.

TT utpekar i regel al-Qaida som terrorister…

Databasen med TT artiklar från de senaste tre åren genomsöktes med sökordet al-Qaida. Efter att snarlika kopior skrivna med kort mellanrum sållats bort återstod 768 stycken artiklar där al-Qaida omnämndes. Dessa analyserades genom att i sin tur söka igenom dem med söktermen terror*, som alltså inrymmer ordformer som terroristattack, terrorattack, terrorister osv.

* Av de 768 artiklar där al-Qaida omnämns utpekar TT själv al-Qaida som terrororganisation i 44% av fallen. Ofta benämner TT al-Qaida som ”terrornätverket al-Qaida” eller så kallar man al-Qaidas ledare för ”terrorledaren Usama bin Laden”.

* I 23% nämns visserligen ordet terror, men al-Qaida utpekas inte av TT som terroristorganisation. TT låter istället någon annan utpeka al-Qaida som terrororganisation och dess anhängare som utövare av terrorism. Ibland görs indirekta utpekanden genom att andra utpekade terrorister beskrivs ha ”koppling till al-Qaida”.

* I 33% av artiklarna där al-Qaida omnämns finns ingen koppling till terror eller så nämns inte ordet terror eller något ord som innehåller terror överhuvudtaget.

…men utpekar väldigt sällan Hamas som terrorister

För att jämföra resultatet gjordes på samma vis en liknande undersökning av hur TT behandlar Hamas. 609 TT-artiklar vaskades fram där Hamas omnämnts under de senaste tre åren.

* Endast i 1% (6 st) av de 609 artiklarna utpekar TT självt Hamas för att syssla med terror, eller att dess anhängare utför terrordåd. Fastän EU och flera länder fört upp Hamas på listan över terrororganisationer verkar TT undvika att direkt koppla ihop Hamas med terror.

* I 33% av de 609 artiklar där Hamas nämns låter TT låter någon annan utpeka Hamas som terrororganisation och dess anhängare som utövare av terrorism. Ibland står då ordet terror inom citationstecken. En annan vanlig företeelse i TT:s artiklar om Hamas är att man skriver något i stil med att USA och EU terrorstämplat Hamas. Man konstaterar då bara fakta att andra anser Hamas är terrorister, utan att TT själva behöva visa sin uppfattning. Resultatet av denna omskrivning blir (vilket kanske också är avsikten) att TT åstadkommer en viss distans hos läsaren till påståendet att Hamas är en terrororganisation.

* I den övervägande delen av artiklarna (66% ) gjorde TT antingen ingen kopplig mellan Hamas och terror eller så nämndes överhuvudtaget inte ordet terror.

Slutsatser

Eftersom TT endast i 1% av artiklarna där Hamas omnämns utpekar Hamas som en terroristorganisation, medan TT som regel (44%) utpekar al-Qaida som terrorister då al-Qaida omnämns, betyder det att TT förhåller sig olika till de båda organisationerna, trots att båda är uppförda på EU:s terrorlista, se figur nedan.

En förklaring som ligger nära till hands till den olika behandlingen av de båda terrororganisationerna är att TT anser att al-Qaidas terror är värre än Hamas, eftersom al-Qaidas terror även hotar EU länderna, inklusive Sverige. En annan möjlig förklaring till fenomenet skulle också kunna vara att TT har ideologiskt eller politiskt färgade motiv som genomsyrar nyhetsrapporteringen.

Resultatet av sökningarna är sammanställda i tabellen nedan.

Sökresultat bland TT-artiklar i databasen Presstext på artiklar skrivna mellan mars 2005 till mars 2008.
Sökord Utpekas av
TT som
terrororganisation
Utpekas av 3:e
person som
terrororganisation
Terror nämns
inte/ingen
koppling
Hamas 1% 33% 66%
al-Qaida 44% 23% 33%
Sökord Totalt antal artiklar Kommentar
Hamas 609 Endast i 1% (vid 6 tillfällen) av de 609 artiklarna där Hamas omnämns utpekas Hamas som terrororganisation av TT.
al-Qaida 768 TT utpekar al-Qaida i 44% av de 768 artiklarna där al-Qaida omnämns.
Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia

Etiketter: , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: