Än är det inte förbjudet att vara demokrat – domen mot Migrationsverket

Som tidigare meddelats gick tingsrätten helt på Lennart Erikssons linje. Rätten konstaterar att

I Lennart Erikssons fall är det klarlagt att omplaceringen skedde uteslutande på grund av omständigheter hänförliga till hans person, vilket framgår av Eugène Palmérs minnesanteckningar som enligt denne är en uttömmande redogörelse för skälen till omplaceringen. Härtill kommer att det är ostridigt i målet att Eugène Palmér erbjöd Lennart Eriksson två årslöner för att sluta sin anställning. Detta förhållande utvisar att det egentliga syftet måste ha varit att förmå Lennart Eriksson att säga upp sig, vilket är en omständighet som talar för att omplaceringen är att jämställa med en uppsägning.

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att omplaceringen från enhetschef till beslutsfattare har inneburit en så omfattande förändring för Lennart Eriksson att den skall anses som en uppsägning, vilket stöds av att det egentliga syftet var att förmå honom att lämna sin anställning. Migrationsverket har vitsordat att det inte förelåg saklig grund för uppsägning, vilket innebär att uppsägningen skall anses ha varit ett brott mot anställningsskyddslagen. Lennart Eriksson är därför berättigad till ersättning för den kränkning som lagbrottet inneburit.

Domslutet lyder:

  1. Tingsrätten fastställer att Migrationsverkets omplacering av Lennart Eriksson skall betraktas som en uppsägning och att denna uppsägning är ogiltig.
  2. Tingsrätten förpliktar Migrationsverket att utge allmänt skadestånd till Lennart Eriksson med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från och med den 18 oktober 2007 till dess full betalning sker.
  3. Migrationsverket skall betala ersättning till Lennart Eriksson för rättegångskostnader med 148 775 kr, varav 137 500 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på förstnämnda belopp från den 10 november 2008 till dess full betalning sker.

För oss som följt Lennarts ärende och engagerat oss i det, är det en stor lättnad att han nu fått upprättelse. Gratulationerna börjar dimpa in, bl a på Lennarts blogg.

För dem som vill läsa, finns här hela domen i pdf-format (17,7 MB).

Alternativt kan ni läsa sida för sida i png-format (nedan).

sid1 sid1 sid1
sid1 sid1 sid1
sid1 sid1 sid1
sid1 sid1 sid1
sid1 sid1 sid1
Annonser
Explore posts in the same categories: Organisationer, Politiken

Etiketter: , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: